Welcome to the consultation website for The Madison Square Garden Company’s (MSG) MSG Sphere – a state-of-the-art music and entertainment venue – in Stratford.

MSG has submitted a planning application – validated by the London Legacy Development Corporation (LLDC) – for MSG Sphere, and we are excited to share with the community the latest information about the project and answer any questions.

If approved, MSG Sphere would be a long-term investment in the future of Stratford and London, supporting thousands of jobs and billions of pounds of economic benefit.

Here you can find information on our plans and sign up to stay updated as the project progresses.

Learn more about our plans here.

Our Community Newsletter – sharing the latest information on the project, the feedback we’ve received and answers to questions we’ve been asked — can be viewed here.

To see answers to some of the most frequently asked questions about MSG Sphere click here.

To view our planning application on the LLDC’s planning portal click here.  The LLDC will now conduct a consultation in line with its normal process.

If you have any questions, you can contact us by email at consultation@msg.com or call us on our Freephone number 0800 307 7994.

If you would like to receive email updates as the project progresses, sign up to our mailing list by clicking the link below.

Të gjitha materialet në këtë faqe interneti janë të disponueshme: në gjuhë të tjera; me shkrim të madh; dhe në format “audio”. Për t’i kërkuar këto materiale në ndonjërin prej këtyre varianteve, dërgoni një mesazh në adresën e postës elektronike: consultation@msg.com ose telefononi pa pagesë në numrin: 0800 307 7994.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ consultation@msg.com or ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਫ਼ੋਨ 0800 307 7994 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

كافة المواد الموجودة على هذا الموقع  متاحة بلغات أخرى، وبأحجام طباعة أكبر وكذلك متاحة كملفات صوتية. لطلب نسخة أخرى بأي صورة من الصور المشار إليها، أرسل رسالة على البريد الإلكتروني: consultation@msg.com  أو اتصل بالهاتف المجاني: 0800 307 7994.

Tous les supports que contient ce site Web sont disponibles dans d’autres langues, en gros caractères et au format audio. Pour en faire la demande, envoyez un e-mail à l’adresse: consultation@msg.com ou composez le numéro gratuit: 0800 307 7994.

આ વેબસાઇટ પર રહલ ી તમામ સામી અય ભાષામા, ં મોટા ુ ણમા ં અને ઓડયો ફોમટમા ં ઉપલધ છે. આમાથં ી કોઇ એકની િવનતં ી કરવા માટ,  ઇમેઇલ કરો: consultation@msg.com અથવા મફત ફોન કરો: 0800 307 7994.

Wszystkie dokumenty w tej witrynie są również dostępne w innych językach, w formacie o wydruku dużą czcionką oraz w pliku dźwiękowym. Aby uzyskać taką wersję wyślij e-mail na adres: consultation@msg.com lub zadzwoń pod bezpłatny numer: 0800 307 7994.

Todos os materiais neste website estão disponíveis noutras línguas, com caracteres grandes e em formato áudio. Para solicitar um destes formatos, envie um e-mail para: consultation@msg.com ou ligue grátis: 0800 307 7994.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਭਾਾਵ,  ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਇਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ consultation@msg.com or  ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜ ਫੀਫ਼ੋਨ 0800 307 7994  ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

本网站上的所有材料均有其他语言版本,以及大号字体和音频格式。如需任何版本,请发送电邮至 consultation@msg.com,或拔打免费电话 0800 307 7994。

Dhamaan macluumaadka ku jira websaytka waxaa lagu heli karaa luuqad kale, farwaawayn iyo cod. Si aad u dalbato mid kamid ah kuwan, usoo iimeel garee: consultation@msg.com ama taleefanka bilaashka ah: 0800 307 7994.

Todos los materiales de esta página web se encuentran disponibles en otros idiomas, con un tamaño de letra mayor y en formato de audio. Para solicitar una de estas opción, envíe un correo electrónico a la dirección consultation@msg.com o llame al teléfono gratuito 0800 307 7994.

Bu internet adresindeki tüm materyaller diğer dillerde, büyük puntolu şekilde ve ses biçiminde mevcuttur. Belge talebi için: consultation@msg.com veya Ücretsiz Telefon Hizmeti: 0800 307 7994.

اس ویب سائٹ پر دستیاب تمام مواد دیگر زبانوں میں، بڑے پرنٹ میں اور آڈیو کی شکل میں دستیاب ہے۔ ان میں سے ایک کی درخواست کرنے کے لیے، consultation@msg.com پر ای میل کریں یا مفت فون: 7994 307 0800

Toàn bộ tài liệu trên trang web này được cung cấp ở các ngôn ngữ khác, được in chữ lớn và có dạng âm thanh. Để yêu cầu một bản của tài liệu này, xin hãy liên lạc theo email: consultation@msg.com hay Số điện thoại miễn phí: 0800 307 7994.